Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego CV-KREATOR.PL, znajdującego się pod adresem URL www.cv-kreator.pl, zwanego dalej „Serwis”.

 2. Serwis prowadzony jest przez KM SOFT KRZYSZTOF MAICHER z siedzibą: 52-200 Karwiany, ul. Jarzębinowa, NIP: 7551820636, REGON 161598515 prowadzonegą przez Krzysztofa Maichera, dalej "Administrator".

 3. Adres e-mail Serwisu do korespondencji: info@cv-kreator.pl.

 4. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Serwisu.

 5. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne, w tym w szczególności zdjęcia znajdujące się w Serwisie, są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Serwisu.

 6. Struktura Serwisu została zaprojektowana w taki sposób, aby część ogólnodostępną można było odwiedzać bez konieczności rejestracji. Jednakże dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu możliwy jest po rejestracji konta użytkownika.

 7. Serwis umożliwia użytkownikom wygenerowanie CV w formacie .pdf.

§ 2 Użytkownicy

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Korzystanie z Serwisu jest darmowe, z zastrzeżeniem postanowień § 6.

 3. Przeglądanie stron informacyjnych Serwisu nie wymaga rejestracji konta i logowania do systemu.

 4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, w ym wygenerowanie CV w formacie .pdf, dostępne jest wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się pod adresem www.cv-kreator.pl/rejestracja .

 5. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera dla swojego konta użytkownika indywidualny login oraz hasło dostępu. Do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji i aktywacji konta użytkownika niezbędne jest podanie adresu e-mail użytkownika oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Rejestracja wymaga podania prawidłowego adresu email w celu późniejszej aktywacji konta. Podanie nieprawdziwego adresu email uniemożliwi założenie konta.

 7. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia swojego konta z Serwisu. Żądanie należy zgłosić za pomocą opcji „usuń konto” dostępnej po zalogowaniu do Serwisu na stronie www.cv-kreator.pl/ustawienia-konta lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@cv-kreator.pl. Wraz z usunięciem konta następuje usunięcie danych osobowych użytkownika ze zbioru prowadzonego przez Administratora.

 8. Usunięcie konta z Serwisu nie jest równoznaczne z cofnięciem wyrażonej uprzednio zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres mailowy. Oświadczenie o cofnięciu takiej zgody należy przesłać na adres info@cv-kreator.pl lub poprzez kliknięcie w link dostępny w stopce każdej wiadomości email wysyłanej z Serwisu.

 9. Konta nieaktywne, czyli takie, na których nie odnotowano logowania Użytkownika przez okres dłuższy niz 2 lata są automatycznie usuwane.

§ 3 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności znajduje się na stronie: polityka prywatności.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu komputer użytkownika powinien spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: a) łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze, b) komputer z przeglądarką internetową (Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Opera lub Safari), c) włączona akceptacja plików cookies oraz Javascript, d) program Adobe Reader do otwierania plików .pdf.

 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

§ 5 Zasady świadczenia usług

 1. Serwis oferuje użytkownikom możliwość wygenerowania w formacie .pdf dokumentu CV, zawierającego dane podane przez Użytkownika.

 2. Z usługi wygenerowania CV mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

 3. W celu wygenerowania CV użytkownik powinien podjąć następujące kroki: a) wybrać jeden z szablonów dostępnych w Serwisie; b) wypełnić szablon, poprzez wprowadzenie danych w następujących obszarach (sekcjach): dane osobowe, doświadczenie, edukacja, umiejętności, zainteresowania i hobby; c) kliknąć przycisk „Generuj” i pobrać CV w formacie .pdf na dysk twardy komputera lub dysk zewnętrzny.

 4. Wszystkie dane wprowadzone w trakcie wypełniania szablonu CV są przechowywane w bazie danych Serwisu w celu umożliwienia użytkownikom późniejszego wygenerowania CV bez konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych.

 5. Użytkownik może wypełnić szablon dowolnymi danymi. Właściciel Serwisu niniejszym oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone w polach kreatora przez użytkownika.

 6. Oprócz danych wprowadzonych przez użytkownika, każde wygenerowane CV zawiera numer strony oraz stopkę w lewym dolnym rogu dokumentu w postaci następującej informacji: „Wygenerowano za darmo dn. XXXX-XX-XX przez www.cv-kreator.pl”.

§ 6 Postanowienie dodatkowe

 1. Użytkownik może za opłatą uiszczaną w formie płatności SMS wnieść o usunięcie stopki, o której mowa w § 5 ust. 6. W tym celu należy wysłać wiadomość SMS o treści koddcv2 pod numer 91900 (19 zł + VAT / 23,37 zł brutto ).

 2. Płatności SMS są obsługiwane przez pośrednika: http://www.cashbill.pl.

 3. Powysłaniu wiadomości (pkt 1), użytkownik otrzyma SMS zwrotny z kodem dostępu. Kod ten należy wpisać po zalogowaniu na stronie edycji cv www.cv-kreator.pl/edycja-cv. Po naciśnięciu przycisku „Sprawdź”, kod jest automatycznie weryfikowany przez serwis www.cashbill.pl. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, Użytkownik otrzymuje możliwość generowania CV bez stopki z wykorzystaniem wszystkich szablonów CV dostępnych w Serwisie przez okres jednego roku od momentu wysłania SMS.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia - wzór oświadczenia znajduje się pod tym linkiem.

 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres mailowy info@cv-kreator.pl lub adres KM SOFT Krzysztof Maicher 52-200 Karwiany, Jarzębinowa.

 2. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez przesłanie tej informacji wraz z jednolitą wersją Regulaminu na podany podczas rejestracji adres e-mail. Informacja w tym zakresie zostanie także zamieszczona na stronie Serwisu.

 2. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego konta użytkownika.

 3. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja Serwisu. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie Serwisu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego użytkowników.